Privacybeleid

Privacy Policy De Wondersprong

Om goede zorg te verlenen, hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig als je cliënt wordt bij ons. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen.

Vroedvrouwenpraktijk Het Kleine Wonder, gevestigd in de  Koutermolenstraat 89, 8610 Kortemark en Dodengangstraat 6 , 8600 Kaaskerke in België, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.hetkleinewonder.be

Adres: Koutermolenstraat 89, 8610 Kortemark
Adres: Dodengangstraat 6 , 8600 Kaaskerke

administratie@hetkleinewonder.be

0478/25 86 08 (Evelyne) – evelyne@hetkleinewonder.be

0478/64 35 78 (Charlotte) – charlotte@hetkleinewonder.be

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Het kleine wonder verbindt er zich toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden, namelijk enkel gegevens die van belang zijn voor de begeleiding en opvolging van de cliënt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij aanmelding:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mutualiteit
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt telefonisch en in correspondentie, bijvoorbeeld door mail of door het aanmeldingsformulier in te vullen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@hetkleinewonder.be en dan verwijderen wij deze informatie.


In het dossier worden volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opgevraagd bij jou (o.a. via softwareprogramme allsoft) en bijgehouden:

 • Gegevens over je gezondheid
 • Gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de begeleiding
 • Gegevens over je job
 • Medische gegevens en observaties pre- en postnatale controle
 • Verslaggeving van derden, briefwisseling en mailverkeer indien relevant voor de begeleiding
 • Overige persoonsgegevens die je ons telefonisch en in correspondentie actief verstrekt, bijvoorbeeld via mail of door het aanmeldingsformulier in te vullen

Door akkoord te gaan met onze Privacy policy die inherent is aan de werking van onze praktijk, verleent u aan de vroedvrouwen de toestemming om deze gegevens aan u op te vragen, digitaal op te slaan en te verwerken in uw persoonlijk dossier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Ons hoofddoel is om je kwalitatieve zorg te kunnen bieden in het kader van moeder en kind opvolging.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Het Kleine Wonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

De gegevens vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, gynaecoloog, met je wettelijke vertegenwoordiger, …). We vragen u hiervoor bij aanvang van de begeleiding de schriftelijke geïnformeerde toestemming.

Contactname met derden gebeurt ook steeds na voorafgaand overleg met jou en met jouw toestemming.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als cliënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren.

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende vroedvrouw. Werkaantekeningen en persoonlijke notities van de vroedvrouw vallen niet onder het inzagerecht van de cliënt of de opdrachtgever.

U hebt tevens het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens uit uw dossier te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Kleine Wonder.

Indien u een bezwaar hebt op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Kleine Wonder dan kan u een mail sturen naar administratie@hetkleinewonder.be

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Vroedvrouwenpraktijk Het Kleine Wonder neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met administratie@hetkleinewonder.be

We wensen je erop te wijzen dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer je vindt dat je rechten geschonden werden. Je kunt daarover meer informatie vinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het cliëntdossier is uw begeleidend therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de praktijk, de telefoongegevens van de betrokken vroedvrouwen zijn terug te vinden op de website en worden u bij aanvang nog even meegegeven.

Wijzigingen

Als de inhoud van deze privacy policy verandert, wordt de toegevoegde informatie hier gepubliceerd.